Xuất bản thông tin

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT KÍ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT KÍ CAM KẾT THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 2017


            Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT, ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT TX Đông Triều về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"

           Sáng 20/2, tại văn phòng nhà trường,  Trường mầm non Bình Minh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nội dung kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 10/02/2017 của UBND TX Đông triều đến toàn thể các bộ, giáo viên, nhân viên người lao động trong nhà trường. Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"; cụ thể như sau:

           Tổng số cán bộ GVNV,HĐLĐ: 33

           Số người đã thực hiện ký cam kết: 33 đạt : 100%

          Đây là hội nghị quan trọng trong tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành và thực thi giải quyết công việc, là vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của thị xã Đông Triều. Để thực hiện tốt chủ đề công tác năm đảm bảo phù hợp, thiết thực, Trường mầm non Bình Minh chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cần thực hiện rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc từ  BGH đến các giáo viên, nhân viên; quán triệt, thực hiện tốt các quy định, chỉ thị của TW và địa phương về kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và thực hiện có chiều sâu, chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị"  tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, công sở văn hóa, văn minh...

Ký cam kết quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức 

 

                                                          Hương Lý