Xuất bản thông tin

Ke hoach CNTT

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN  ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

_______________

 

Số: 28/KH – Tr MN

CỘNG HOÀ XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

 

Đông Triều, ngày 25 tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG KHO TÀI NGUYÊN TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN CỦA TRƯỜNG MN BÌNH MINH

 

  Thực hiện kế họach số 313/KH- PGD&ĐT Đông Triều ngày 17/5/2013 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thong tin năm học 2012-2013 của phòng giáo dục và đào tạo .

Căn cứ vào chủ trương của lãnh đạo Phòng GD&ĐT về việc triển khai xây dựng kế hoạch đóng góp học liệu cho kho thư viện của ngành theo công văn số 268/PGD&ĐT ngày 07/5/2013 .

Căn cứ vào tình hình thực tế nhà trường MN Bình Minh xây dựng kế hoạch xây dựng kho tài nguyên học  liệu nhà trường trên TT Thông tin – Thư viện của trường cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Quán triệt tinh thần công tác UDCNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của trường.

          - Đào tạo và bồi dưỡng cho Cho CB- GV- NV  có khả năng UDCNTT cho việc chăm sóc và giáo dục.

          - Làm giàu và tích lũy cho kho tài nguyên nhà trường và đóng góp cho kho tài nguyên ngành thêm phong phú.

2. Đẩy mạnh việc UDCNTT cho cán bộ quản lý và tận dụng hữu ích triệt để tiện ích quản lý GD từ trung tâm thông tin.

3.Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Leaming. Trong đó chỉ đạo việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý. Hưỡng dẫn cho giáo viên khai thác và ứng dụng.

4. Huy động giáo viên tham gia đóng góp giáo án trên trang word, bài trình chiếu về kho tài nguyên nhà trường và đóng góp cho kho tài nguyên PGD&ĐT.

5. Hướng dẫn giáo viên soạn giáo án và triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các chủ để chủ điểm để tăng cường hiệu quả dạy học.

B. NỘI DUNG

1. Đặc điểm tình hình

a. Thuận lợi :

- Trường MN Bình Minh có đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên đoàn kết có tinh thần học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình  giảng dạy;

- Thực hiện nhiệm vụ năm học nhà trường đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có 14 đ/c giáo viên tham dự trong đó có 9/14 đồng chí đã sử dụng bài giảng trình chiếu đạt hiệu quả cao;

- 100% số cán bộ giáo viên dưới 40 tuổi có trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động nuôi dạy trẻ;

- Có 14/31 cá nhân có máy tính: Trong đó máy để bàn: 9 máy; máy sách tay: 5 máy

- Chất lượng giáo dục ổn định

- Điều kiện phổ cập trẻ 5 tuổi được quan tâm

- Đội ngũ đủ về số lượng và 100% có trình độ chuẩn, chất lượng chuyên môn đảm bảo.

- Cơ sở vật chất đã và đang được đầu tư và mua sắm và bổ sung đầy đủ.

b. Khó khăn:

Cán bộ và giáo viên nhà trường trình độ không đồng đều,  có những đồng chí  giáo viên đã cao tuổi,  và có những giáo viên mới vào nghề trình độ ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế,

- Việc soạn thảo trên máy tính còn gặp nhiều khó khăn , soạn thảo giáo án trình chiếu còn hạn chế,

2.  Nội dung kế hoạch.

- Xây dựng giáo án theo kế hoạch của bộ phận chuyên môn mầm non theo quy định chuẩn kiến thức kỹ năng, và đúng khung giáo án .

- Xây dựng bộ  bài giảng trình chiếu trên phần Power Point.

- Tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo bài giảng trình chiếu, phấn đấu năm học 2013-2014 mỗi giáo viên xây dựng được từ 3-5 bài trình chiếu .

III. Tổ chức thực hiện:

1, Thành lập tổ xây dựng CNTT soạn thảo bài giảng và văn bản.

(Danh sách kèm theo)

2. Thời gian hoàn thành soạn thảo giáo án từ ngày 3/6/2013 đến 01/8/2013.

 

 

Hiệu Trưởng

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

                                                                    

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

 

DANH SÁCH TỔ CNTT TRƯỜNG MN BÌNH MINH

 

ST

Họ và Tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu

Hiệu Trưởng

Trưởng ban

2

Phạm Thị Quyên

P. Hiệu trưởng

Phó ban

3

Nguyễn Thị Ly

P. Hiệu trưởng

Phó Ban

4

Nguyễn Thị Duyên

P. Hiệu trưởng

Phó Ban

5

Nguyễn Thị Tuyết

TT -Giáo viên 5 tuổi

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên 5 tuổi

Ủy viên

7

Vũ Thị Hương Lý

Giáo viên 3 tuổi

Ủy viên

8

Nguyễn Thị Huế

Giáo viên 4 tuổi

Ủy viên

9

Nguyễn Thị Tố Yên

Giáo viên 4 tuổi

Ủy viên

10

Lã Thị Cảnh

Giáo viên 5 tuổi

Ủy viên

11

Đinh Thị Giang

Giáo viên 5 tuổi

Ủy viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN

ST

Họ và Tên

Nhiệm vụ

Thời gian

Ghi chú

1

2

3

4

Nguyễn Thị Thu

Phạm Thị Quyên

Nguyễn Thị Ly

Nguyễn Thị Duyên

- Thẩm định, đánh giá giáo án của 3 nhóm

- Đăng bài lên tài nguyên của trường, gửi lên phòng.

 

Từ 03/6-01/8/2013

 

1

2

3

Nguyễn Thị Thắm

Nguyễn Thị Tuyết

Vũ Thị Hương Lý

- Mở chủ điểm Giao thông

- Soạn thảo giáo án tuần 1 – CĐ giao thông

Từ 03/6-01/8/2013

 

1

2

Lã Thị Cảnh

Nguyễn T. Tố Yên

- Soạn thảo giáo án tuần 2 – CĐ giao thông

Từ 03/6-01/8/2013

 

1

2

Nguyễn Thị Huế

Đinh Thị Giang

- Đóng chủ điểm Giao thông

- Soạn thảo giáo án tuần 3 – CĐ giao thông

 

Từ 03/6-01/8/2013