Xuất bản thông tin

Phân công trực tết Dương lịch 2017

Phân công trực tết Dương lịch 2017


 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

___________________

 

Số: 58/TB-MNBM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

                               

Bình Khê, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Lịch trực Tết Dương lịch năm 2017

       

        Thực hiện công văn số 1148/PGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc thực hiện ngày nghỉ dịp tết dương lịch năm 2017. Trường Mầm non Bình Minh phân công các đồng chí CBQL thường trực giải quyết công việc dịp Tết Dương lịch năm 2017, cụ thể như sau:

 

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

31/12/2016

(Thứ Bảy)

Nguyễn Thị Hoàn

Phó Hiệu trưởng

0968695708

2

01/01/2017

(Chủ nhật)

Nguyễn Thị Thu

Hiệu trưởng

0932336909

3

02/01/2017

(Thứ Hai)

Vương Thị Thu Giang

Phó Hiệu trưởng

0937119555

       

               Trong các ngày nghỉ Tết Dương lịch có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí theo lịch công tác trên./.

 

 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu