Tài chính công khai ngày 05/12/2019


Tổng số xuất ăn: 282 xuất.

Trong đó:   Trung tâm : 164; Trại Mới: 65   Đông Sơn: 53

Tổng số tiền: 282 x 16500 = 4.653.000đ

 Trung tâm 2.706.000đ Trại Mới: 1.072.500đ; Đông Sơn: 874.500đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu