Tài chính công khai ngày 10/12/2019


Tổng số xuất ăn:285 xuất

Trong đó: Trung tâm: 164 xuất           Trại Mới: 66 xuất            Đông Sơn: 55 Xuất 

Tổng số tiền:285 x 16.500 = 4.702.500đ

Trung tâm: 2.706.000đ                  Trại Mới:    1.089.000đ             Đông sơn: 907.500đ

Thừa 0, thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu