You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Friday, 19 / 01 / 18
19/01

- Ban giám hiệu: Làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 18/01/2018..


Tổng số xuất ăn: 282 xuất.

Trong đó:    Trung tâm : 146; Trại Mới: 60   Đông Sơn: 76

Tổng số tiền: 282 x 13500 = 3.807.000đ

                     Trung tâm: 1.971.000đ  Trại Mới: 810.000đ; Đông Sơn: 1.026.000đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên