To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Tuesday, 21 / 08 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 06/07/2018..


Tổng số xuất ăn: 65 xuất.

Trong đó:    Trung tâm : 24; Trại Mới: 25   Đông Sơn: 16

Tổng số tiền: 66 x 13500 = 877.500đ

                     Trung tâm: 324.000đ  Trại Mới: 337.500đ; Đông Sơn: 216.000đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên