To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Calendar
Today: Monday, 25 / 06 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/05/2018..


Tổng số xuất ăn: 308 xuất.              
Trung tâm: 162 Trại Mới: 64 Đông Sơn: 82      
Tổng số tiền:  4158000            
Trung tâm:  2187000 Trại Mới:  864000 Đông Sơn: 1107000
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên