Asset Publisher

Lịch trực bão số 1

Lịch trực bão số 1


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/PGD&ĐT

          Bình Khê, ngày  23  tháng  6  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực bão số 1

 

           

                           Kính gửi:Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều.

           Thực hiện Công văn số 01/PGD&ĐT ngày23/6/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều V/v: chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 1 trên biển Đông

Trường mầm non Bình Minh  báo cáo lịch trực bão số 1 như sau;

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Địa điểm

Số điện thoại

1

23/6/2015

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Hoan

HT

Bảo vệ

Trực điểm Trung tâm

0932.336.909

01638250888

Hoàng Thị Hồng

Đoàn Văn Đát

GV

Bảo vệ

Trực điểm Trại Mới A

01656.831.870

 

Nguyễn Thị Thanh Trà

Nguyễn Văn Tú

GV

Bảo vệ

Trực điểm Đông Sơn

01666247120

2

24/6/2015

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Văn Hoan

PHT

Bảo vệ

Trực điểm Trung tâm

 0937119555

01638250888

Vũ Thị Hương Lý

Đoàn Văn Đát

GV

Bảo vệ

Trực điểm Trại Mới A

0904218814

Nguyễn Thị Đàn

Nguyễn Văn Tú

GV

Bảo vệ

Trực điểm Đông Sơn

01678059723

3

25/6/2015

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Văn Hoan

PHT

Bảo vệ

Trực điểm Trung tâm

 0936510959

01638250888

Nguyễn Thị Hà

Đoàn Văn Đát

GV

Bảo vệ

Trực điểm Trại Mới A

01644612450

Đỗ Thị Thanh

Nguyễn Văn Tú

GV

Bảo vệ

Trực điểm Đông Sơn

0937256336

            Trường mầm non Bình Minh trân trọng báo cáo Phòng GD&ĐT và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

 

Nguyễn Thị Thu