Asset Publisher

Lịch trực mưa bão tháng 8

Lịch trực mưa bão tháng 8


     

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/TrMN

          Bình Khê, ngày  31  tháng  7  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực mưa bão tháng 8

 

            Kính gửi:Phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Đông Triều.

           Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều V/v: chủ động các biện pháp đối phó với mưa bão

            Trường mầm non Bình Minh phân công  lịch trực mưa bão như sau;

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Địa điểm

Số điện thoại

1

01-05/8/2015

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Tuyết

Nguyễn Văn Hoan

HT

GV

Bảo vệ

Trực điểm Trung tâm

0932.336.909

 

 

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Thị Thiết Hà

Đoàn Văn Đát

PHT

GV

Bảo vệ

Trực điểm Trại Mới A

0936510959

 

 

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Thị Nhất

Nguyễn Văn Tú

PHT

GV

Bảo vệ

Trực điểm Đông Sơn

0937.119.555

 

            Trường mầm non Bình Minh trân trọng báo cáo Phòng GD&ĐT và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

 

Nguyễn Thị Thu