Asset Publisher

Phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi

Phân công lịch trực tết Nguyên đán Ất Mùi


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/PGD&ĐT

          Bình Khê, ngày  10  tháng  02  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

 

             Kính gửi:Phòng giáo dục và đào tạo  huyện Đông Triều.

 

           Thực hiện Công văn số 81/PGD&ĐT ngày 06/02/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều V/v: Thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;

Trường mầm non Bình Minh  báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Cán bộ quản lý – giáo viên, nhân viên  như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Địa điểm

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Đến 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Đỗ Thị Thanh

Vương T. Thu Giang

GV

PHT

Trực điểm Đông Sơn

 

0937.119.555

2

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Đến 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Duyên

Nguyễn Thị Thiết Hà   

PHT

TTCM

Trực điểm Trại Mới A

0936.510.959

3

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Đến 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Tuyết

HT

CTCĐ

Trực điểm Trung tâm

0968.639.289

Trong các ngày nghỉ tết Nguyên đán có công việc phát sinh đột xuất cần giải quyết, đề nghị các đơn vị, các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên liên hệ trực tiếp với đ/c theo lịch được phân công trên.

Trường mầm non Bình Minh trân trọng báo cáo Phòng GD&ĐT và thông báo để các đơn vị biết liên hệ./.

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như trên;

- Lưu: VT.

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu