Asset Publisher

Phân công lịch trực tháng 03/2017

Phân công lịch trực tháng 03/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Khê, ngày 28 tháng 02 năm 2017

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC BAN

THÁNG 03/2017

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày

Thời gian

Điểm

 

1

 

Nguyễn Thị Thu

 

HT

 

1.3.7.9.13.15.17.21.23.27.29.31

- Sáng: 7h00 - 7h30

- Chiều: 16h30 - 17h00

- TT

- TT

 

 

 

 

2.6.8.10.14.16.20.22.24.28.30

- Sáng: 7h00-7h30

- Trưa: 11h30 - 12h30.

- TT

- TT

 

2

 

Vương T T Giang

 

PHT

 

1.3.7.9.13.15.17.21.23.27.29.31

- Sáng: 6h30 - 7h00

- Trưa: 12h30 - 13h30

- TM

- TM

 

 

 

 

2.6.8.10.14.16.20.22.24.28.30

- Sáng: 6h30 - 7h00

- Chiều: 16h30 - 17h00

- TT

- TT

 

3

 

Trần Thị Anh

 

KT

 

1.3.7.9.13.15.17.21.23.27.29.31

- Sáng: 7h00 - 7h30.

- Trưa: 12h30 - 13h30

- TT

- TT

 

 

 

 

2.6.8.10.14.16.20.22.24.28.30

- Sáng: 7h00 - 7h30

- Chiều: 16h30 - 17h00

- TT

- TT

 

4

 

Nguyễn Thị Hoàn

 

PHT

 

1.3.7.9.13.15.17.21.23.27.29.31

- Sáng: 6h30 - 7h00

- Trưa: 11h30 - 12h30

- TT

- TT

 

 

 

 

2.6.8.10.14.16.20.22.24.28.30

- Sáng: 7h00-7h30

- Chiều: 16h30 - 17h00

 

- TM

 

5

 

Phạm T Kim Anh

 

YTHĐ

 

1.3.7.9.13.15.17.21.23.27.29.31

- Sáng: 6h30 - 7h00

- Chiều: 16h30 - 17h00

 

- ĐS

 

 

 

 

2.6.8.10.14.16.20.22.24.28.30

- Sáng: 6h30 - 7h00

- Trưa: 16h30 - 17h00

 

- ĐS

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu

NGƯỜI LẬP

 

 

Vương Thị Thu Giang