Asset Publisher

Thông báo lịch trực tết Nguyên đán năm 2017

Thông báo lịch trực tết Nguyên đán năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

__________________ 

Số: 59/TB-MNBM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

                               

Bình Khê, ngày 19  tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Lịch trực Tết Nguyên đán năm 2017

     

        Thực hiện công văn số 52/PGD&ĐT ngày 16 tháng 01 năm 2017 về việc Hướng dẫn thực hiện một số hoạt động dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Trường Mầm non Bình Minh phân công các đồng chí CBQL, nhân viên thường trực giải quyết công việc dịp Tết Nguyên đán năm 2017, cụ thể như sau:

 

TT

Ngày

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

25/01/2017

( 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0968695708

01638250888

2

26/01/2017

( 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Hoan

Hiệu trưởng

Nhân viên

0932336909

01638250888

3

27/01/2017

( 30 tết)

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0937119555

01638250888

4

28/01/2017

(Mùng 1 tết)

Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0968695708

01638250888

5

29/01/2017

(Mùng 2 tết)

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Hoan

Hiệu trưởng

Nhân viên

0932336909

01638250888

6

30/01/2017

(Mùng 3 tết)

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0937119555

01638250888

7

31/01/2017

( Mùng 4 tết)

Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0968695708

01638250888

8

01/01/2017

( Mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Hoan

Hiệu trưởng

Nhân viên

0932336909

01638250888

9

02/01/2017

(Mùng 6 tết)

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0937119555

01638250888

10

03/01/2017

(Mùng 7 tết)

Nguyễn Thị Hoàn

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0968695708

01638250888

11

04/01/2017

(Mùng 8 tết)

Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Văn Hoan

Hiệu trưởng

Nhân viên

0932336909

01638250888

12

05/01/2017

(Mùng 9 tết)

Vương Thị Thu Giang

Nguyễn Văn Hoan

Phó Hiệu trưởng

Nhân viên

0937119555

01638250888

       

               Trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán có công việc cần giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với các đồng chí theo lịch công tác trên./.

 

Nơi nhận:

- Cổng TTĐT ngành;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thu