Công khai theo thông tư 21 năm 2017


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

 

Đơn vị:

 TRƯỜNG MN BÌNH MINH

 

Biểu số 02

Chương:

622  Loại 490, khoản 491

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017

(Dùng cho đơn vị dự toán trục tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

 

 

 

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

            161,100,000

 

I

Tổng số thu học phí

            161,100,000

 

1

Thu học phí năm học 2016 - 2017

            161,100,000

 

II

Số thu nộp ngân sách

            161,100,000

 

1

Phí, lệ phí

            161,100,000

 

III

Số được sử dụng theo chế độ

            161,000,000

 

1

Phí, lệ phí

            161,000,000

 

 

Trong đó

 

 

 

- Chi thanh toán cá nhân

              90,000,000

 

 

 - Mục 6050 

              70,000,000

 

 

 - Mục 6300

              20,000,000

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn, chi khác

              71,000,000

 

 

 - Mục 6400 

                4,000,000

 

 

 Mục 6550 

              15,000,000

 

 

 Mục 6750 

              30,000,000

 

 

 Mục 7000 

              22,000,000

 

B

Kinh phí tự chủ

         2,781,000,000

 

1

Chi thanh toán cá nhân

         2,275,000,000

 

 

 - Mục 6000 

            690,000,000

 

 

 - Mục 6050 

            650,000,000

 

 

 - Mục 6100 

            480,000,000

 

 

 - Mục 6200 

              14,000,000

 

 

 - Mục 6250 

              10,000,000

 

 

 - Mục 6300 

            431,000,000

 

2

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

            294,000,000

 

 

 Mục 6500 

              30,000,000

 

 

 Mục 6550 

              50,000,000

 

 

 Mục 6600 

              20,000,000

 

 

 Mục 6650 

              29,000,000

 

 

 Mục 6700 

              25,000,000

 

 

 Mục 6750 

              30,000,000

 

 

 Mục 6900 

              70,000,000

 

 

 Mục 7000 

              40,000,000

 

3

 - Các khoản chi khác

            212,000,000

 

 

Mục 9050 

            200,000,000

 

 

Mục 7750 

              12,000,000

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu