Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN BÌNH MINH
Năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tuyển sinh trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi
Hướng dẫn tuyển sinh:
Hướng dẫn phụ huynh
Tuyến tuyển sinh:
Tuyển sinh tại 5 thôn thuộc khu vực nhà trường quản lý gồm: Thôn Trại Mới A, Trại Mới B, Thôn Đông Sơn, Thôn Xuân Bình, Thôn Trại Thông
Điều kiện tuyển sinh:
Hướng dẫn sau đăng ký:
Tin mới nhất