Công khai theo TT36/2017/TT-BGDĐT


 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hot hợp vệ sinh

 x

 

XIII

Nguồn đin (lưới, phát điện riêng)

 

XIV

Kết nối internet

 

XV

Trang thông tin đin tử (website) của cơ sở giáo dục

 

XVI

Tường rào xây

 

 

 

Bình Khê, ngày 15 tháng năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Đã ký)

 

                                                                                Nguyễn Thị Thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu