Công khai tài chính ngày 23/01/2024


Tổng số xuất ăn: 95 xuất

Trong đó:   Trung tâm: 47; Trại Mới: 19;  Đông Sơn: 29

Tổng số tiền: 95 x 17500 = 1.662.500đ

Trung tâm 822.500đ   Trại Mới: 332.500đ; Đông Sơn: 507.500đ

Thừa: 0 ;  Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu