Công khai tài chính ngày 25/01/2024


Tổng số xuất ăn: 203 xuất

Trong đó:   Trung tâm: 113; Trại Mới: 44;  Đông Sơn: 46

Tổng số tiền: 203 x 17500 = 3.552.500đ

Trung tâm 1.977.500đ   Trại Mới: 770.000đ; Đông Sơn: 805.000đ

Thừa: 0 ;  Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu