Công khai tài chính ngày 26/01/2024


Tổng số xuất ăn: 217 xuất

Trong đó:   Trung tâm: 117; Trại Mới: 50;  Đông Sơn: 50

Tổng số tiền: 217 x 17500 = 3.797.500đ

Trung tâm 2.047.500đ   Trại Mới: 875.000đ; Đông Sơn: 875.000đ

Thừa: 0 ;  Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu