Tài chính công khai ngày 18/05/2020


Tổng số xuất ăn: 292 xuất.

Trong đó:   Trung tâm : 170; Trại Mới: 60   Đông Sơn: 62

Tổng số tiền: 292 x 16.500 = 4.818.000đ

 Trung tâm 2.805.000đ Trại Mới: 990.00đ; Đông Sơn: 1023.000đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu