Tài chính công khai ngày 21/05/2020


Tổng số xuất ăn: 283 xuất.

Trong đó:   Trung tâm: 171; Trại Mới: 61   Đông Sơn: 51

Tổng số tiền: 283 x 16500 = 4.669.500đ

 Trung tâm 2.821.500đ Trại Mới: 1.006.500đ; Đông Sơn: 841.500đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu