Tài chính công khai ngày 04/12/2019


Tổng số xuất ăn: 285 xuất.

Trong đó:   Trung tâm : 166; Trại Mới: 63   Đông Sơn: 56

Tổng số tiền: 285 x 16500 = 4.702.500đ

 Trung tâm 2.739.000đ Trại Mới: 1.039.500đ; Đông Sơn: 927.000đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu