Tài chính công khai ngày 9/12/2019


Tổng số xuất ăn: 276.000

Trong đó: Trung tâm 161 xuất     Trại Mới  63 xuất     Đông Sơn  52 xuất

Tổng số tiền: 276 x 16.500 = 4.554.000đ

Trung tâm: 2.656.000đ        Trại Mới: 1.039.000đ     Đông Sơn: 858.000đ 

Thừa 0, thiếu 0.


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu