Công khai tài chính ngày 22/01/2024


Tổng số xuất ăn: 243 xuất

Trong đó:   Trung tâm: 132; Trại Mới: 54;  Đông Sơn: 57

Tổng số tiền: 243 x 17500 = 4.252.500đ

Trung tâm 2.310.000đ   Trại Mới: 945.000đ; Đông Sơn: 945.0997.500đ

Thừa: 0 ;  Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu