Công khai tài chính ngày 24/01/2024


Tổng số xuất ăn: 160 xuất

Trong đó:   Trung tâm: 91; Trại Mới: 30;  Đông Sơn: 39

Tổng số tiền: 160 x 17500 = 2.800.000đ

Trung tâm 1.592.500đ   Trại Mới: 525.000đ; Đông Sơn: 682.500đ

Thừa: 0 ;  Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu