Kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN BÌNH MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   27 /KH-TrMN

Bình Khê, ngày 10  tháng 7  năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2018-2019

          Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

          Căn cứ công văn số 673/PGD&ĐT-CNTT ngày 09/7/2018 của Phòng dục và đào tạo TX Đông Triều V/v thí điểm tổ chức tuyển sinh trực tuyến năm học 2018-2019;

          Căn cứ kế hoạch phát triển năm học 2018-2019 của nhà trường;

          Trường mầm non Bình Minh xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

           - Tổ chức tuyển sinh đúng quy định và công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi..

           - Huy động 320 trẻ trong độ tuổi 0-5 tuổi, đặc biệt là trẻ 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100%.

           - Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý.

          2. Yêu cầu

          - Tuyển sinh đúng qui định, đúng thời gian.

          II. NỘI DUNG

          1. Quy định đối tượng tuyển sinh

          - Đối tượng là trẻ trong độ tuổi từ 0-5 tuổi.

          2. Phân tuyến tuyển sinh

          -  Tuyển sinh trẻ ở 05 thôn của xã Bình Khê: Trại Thông, Trại Mới A, Trại Mới B, Đông Sơn, Xuân Bình.

          -  Trẻ ở nơi khác đang tạm trú trên địa bàn.

          3. Chỉ tiêu tuyển sinh:

          Năm học 2018-2019 Trường mầm non Bình Minh tuyển sinh: 12 nhóm, lớp với 320 trẻ.

          Cụ thể:

          Về nhóm, lớp:        - Nhóm trẻ: 03 nhóm.

                                      - Lớp MG 3-4 tuổi: 02 lớp.

                                      - Lớp MG 4-5 tuôi: 04 lớp.

                                      - Lớp MG 5-6 tuổi: 03 lớp.

          Về số trẻ:

                                       - Trẻ nhà trẻ (Trẻ sinh năm 2016-2018): 59 trẻ.

                                      - Trẻ 3 - 4 tuổi (Trẻ sinh năm 2015): 45 trẻ.

                                      - Trẻ 4 - 5 tuổi (Trẻ sinh năm 2014): 105 trẻ.

                                      - Trẻ 5 - 6 tuổi (Trẻ sinh năm 2013): 111 trẻ.

          4. Hồ sơ tuyển sinh:

          -  Đơn xin nhập học.

          - Sổ hộ khẩu (Phô tô).

          - Giấy khai sinh (Bản sao).

          - Bảng kê khai thông tin.

          - Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, hồ sơ trẻ khuyết tật (nếu có).    

          5. Hình thức và thời gian tuyển sinh:

          - Trường mầm non Bình Minh tuyển sinh bằng 2 hình thức:

          + Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh trực tiếp tại các điểm trường,  phụ huynh thôn Trại Thông và trẻ ở nơi khác đang cư trú trên địa bàn nộp hồ sơ về điểm trường Trung tâm, phụ huynh thôn Trại Mới A - Trại Mới B nộp hồ sơ về điểm trường Trại Mới A, phụ huynh thôn Đông Sơn - Xuân Bình nộp hồ sơ về điểm trường Đông Sơn.

          + Tuyển sinh bằng hình thức đăng ký tuyển sinh thông qua hệ thống tuyển sinh trực tuyến của ngành GD&ĐT Đông Triều tại địa chỉ http://tsdaucap.dongtrieu.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh,

           - Thời gian tuyển sinh bắt đầu tổ chức thực hiện từ 00giờ00 phút ngày 12/7/2018 và kết thúc lúc 17h ngày 31/7/2018.

          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 của Trường mầm non Bình Minh.

    

   Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

  Phòng GD&ĐT;

  - Lưu: VT.                                                                                     Nguyễn Thị Thu


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu