Tài chính công khai ngày 19/05/2020


Tổng số xuất ăn:289 xuất

Trong đó: Trung tâm:  172 xuất    Trại Mới:  62 xuất     Đông Sơn: 55 xuất

Tổng số tiền: 289 x16.500 =4.768,500đ

Trung tâm: 2.838.000đ       Trại Mới: 1.023,000đ     907.500đ

Thừa 0, thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu