Tài chính công khai ngày 20/05/2020


Tổng số xuất ăn: 286 xuất.

Trong đó:   Trung tâm: 170; Trại Mới: 61   Đông Sơn: 55

Tổng số tiền: 286 x 16500 = 4.719.000đ

 Trung tâm 2.805.000đ Trại Mới: 1.006.500đ; Đông Sơn: 907.500đ

Thừa: 0 ; Thiếu 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu